Klantformulier (Huren op rekening)

Uitsluitend voor bedrijven.

(*) Zijn verplichte velden.

KvK-uittreksel bijvoegen, zorg dat uw een digitale scan paraat heeft van uw KvK uittreksel

 Aanvraag nieuwe klant  Wijziging gegevens bestaande klant
 U kiest verzekerd te zijn  U kiest niet verzekerd te zijn

* U bent standaard verzekerd (10% van de bruto huursom) tenzij u een polisblad van uw eigen verzekering kunt overleggen en door Gromax als voldoende dekking wordt geaccepteerd. Opzet en grove schuld zijn niet verzekerd. Tevens geldt een eigen risico per gebeurtenis afhankelijk van de gebeurtenis en de nieuwwaarde van het object, dit vindt u op ons verzekeringscertificaat op de website

** U dient dan aantoonbaar het gehuurde zelf all risk te verzekeren. Alle schade met, door of aan het gehuurde is volledig voor uw rekening en risico behoudens schade die het gevolg is van een door u aan te tonen gebrek van het gehuurde.

U vrijwaart Gromax bv volledig van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden inzake het gehuurde. Alle schades aan het gehuurde materieel vergoedt U volledig en zonder inhoudingen. Bij diefstal vergoedt U de eerste vier jaar de aanschafwaarde, materieel ouder dan 4 jaar wordt berekend op dagwaarde.

Ondergetekende stemt in met de verhuurvoorwaarden en verzekeringsvoorwaarden. Indien deze niet is bijgesloten, kunt u deze downloaden op onze website www.gromaxverhuur.nl Tevens is ondergetekende op de hoogte dat een toetsing bij een kredietinformatie databank deel uitmaakt van de acceptatieprocedure. Gromax bv behoudt zich het recht voor om een alternatieve betaalwijze aan te bieden. U accepteert de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.